සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

අද (29) දිනයේ ඉන්ධන ලැබීමට නියමිත IOC පිරවුම්හල් ලැයිස්තුවක්

අද (29) දිනයේ ඉන්ධන ලැබීමට නියමිත පිරවුම්හල් ලැයිස්තුවක් IOC සමාගම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.
එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් සියල්ල පහතින් දැක්වේ.

No photo description available.

LIOC facebook post

Tags