සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

අනුප්‍රාප්තික ජනපති රනිල්

ඉදිරි වසර දෙකහමාරකටත් අධික කාලයක් සඳහා ජනාධිපති ධුරයේ කටයුතු කිරීමට අනුප්‍රාප්තික ජනපතිවරයා ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත්ව ඇති අතර
මහජන ඡන්දයෙන් තෝරාපත්කර ගන්නා ජනාධිපතිවරයාට සමාන සියලු බලතල හා වරප්‍රසාද හිමි වනු ඇති.

Tags