සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

බස් ගාස්තු 22% කින් ඉහළ දැමේ

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බස් ගාස්තු සීයයට 22 කින් සංශෝධනය කිරීමට ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව විසින් අවසර ලබාදී ඇත.

ඒ අනුව අවම බස් ගාස්තුව ද රුපියල් 40ක් දක්වා ඉහළ නැංවිමට අවසර හිමිව තිබේ.

Tags