සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් යොමු කර ඇති දත්ත නිරවද්‍ය නැහැ. PUCSL

විදුලි ගාස්තු වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යොමු කර ඇති ඉල්ලීමට අදාළව ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති දත්ත වර්තමාන තත්ත්වයන් හා නොගැලපෙන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙත​ දැනුම් දී තිබේ. අදාළ දැනුම් දීම සිදුකර ඇත්තේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින්.

ලිපිය හරහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔක්තෝම්බර් මස 18 වනදාට පෙර විදුලිබල මණ්ඩලය සතු නවතම දත්ත ඔවුන් වෙතට යොමු කරන ලෙසටයි. විදුලි ගාස්තු වැඩිකිරීමක් ඉල්ලා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පසුගිය සැප්තැම්බර් 04 සහ 26 යන දිනවල යොමුකළ ඉල්ලීමේ සඳහන් දත්ත වර්තමානය හා නොගැලපෙන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් සඳහන් කර තිබේ.

සැප්තැම්බර් මාසයට අදාළ දෛනික විදුලි ඉල්ලුම ගිගාවොට් පැය 44.7ක් ලෙස පුරෝකථනය කොට තිබුණ ද​, සැබෑ දෛනික විදුලි ඉල්ලුම ගිගාවොට් පැය 41.01ක් බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් පෙන්වා දෙන අතරම,​ ජල විදුලි උත්පාදන ධාරිතාවය ද විදුලිබල මණ්ඩලය දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට වඩා මේ වන විට ඉහළ ගොස් ඇතැයි ද කොමිසම​ ප්‍රකාශ කර සිටී. 

ගල් අගුරු භාවිතයෙන් විදුලි උත්පාදනය සම්බන්ධව​ විදුලිබල මණ්ඩලය කර ඇති පුරෝකථනය නොගැලපෙන බව ද මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අදහසයි. මේ තත්ත්වය තුල ඉල්ලීම් සිදුකර ඇති විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය පිළිබඳව සලකා බැලීම සඳහා නවතම දත්ත තමන් වෙත ඉදිරිපත් කරන්නැයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධීකාරීවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් දැනුම් දී තිබේ.

Tags