සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

හෙට (31) පැය 13ක විදුලි කප්පාදුව

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීමක් අනුව හෙට දිනයේදී පැය 13ක විදුලි කප්පාදුවක් සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් අවසර ලබාදී ඇත.

ඒ අනුව හෙට දිනයේ විදුලි කප්පාදුව ආරම්භ කරනු ලබන කාල සටහන පහතින් දැක්වේ.

Source-http://www.nethnews.lk

Tags