සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

Give away

2022 ජනවාරි තරඟයේ ජයග්‍රාහකයන්

ඕෂණී සංලක්ෂිකා
හොරණ

Kasuri Anthony
Ulpathakubura Ragama

සංදිපනි නිපුනිකා සේනාධීර
බොරැපන රත්මලාන

* ජයග්‍රාහකයන් සඳහා වු ත්‍යාග ඉදිරි දිනෙකදි නිවසටම ලැබෙනු ඇත