සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වෙයි

ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ සිය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.
Source-http://www.nethnews.lk

Tags