සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්

බැංකු පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් සිදු කර ඇති යම් ප්‍රකාශයන් නිවැරදි නොවන අතර, බැංකු පද්ධතිය ස්ථාවර බවටත්, රාජ්‍ය බැංකු ආයතනවල මෙහෙයුම් කටයුතු සුමට ආකාරයෙන් සිදු වෙමින් පවතින බවටත්, මහජනතාව සහ සියලු පාර්ශ්වයන් වෙත මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මින් තහවුරු කරනු ලැබේ.

முரணாக வெளியிடப்பட்டுவரும் அறிக்கைகளுக்கெதிராக, வங்கித்தொழில் முறைமை உறுதியாகச் செயற்படுகின்றது என்றும் அரச வங்கிகளின் தொழிற்பாடுகள் சீராக இடம்பெறுகின்றதெனவும், நிதி அமைச்சும் இலங்கை மத்திய வங்கியும், பொதுமக்களுக்கும் ஏனைய அனைத்து ஆர்வலர்களுக்கும் உறுதியளிக்கின்றது.

The Ministry of Finance and the Central Bank of Sri Lanka wish to assure the public and all other stake holders that the banking system is stable, and that the operations of the State Banks are being carried out smoothly, contrary to statements made otherwise.

Source-ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු නිළ ෆේස්බුක් පිටුව

Tags