සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

දේශීය පුවත්

හෙට(10) විදුලි කප්පාදුවක් නැහැ

හෙට දිනයේ(10) ද විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා. ඊයේ දිනයේ ද විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව එම මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළ ද ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඊයේ රාත්‍රියේ විදුලි සැපයුම අත්හිටුවා තිබුනා

Tags