සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

දේශීය පුවත්

සමාජ මාධ්‍ය පනත සම්බන්ධයෙන් ඇමෙරිකාවේ ස්ථාවරය​.

ඇමෙරිකානු තානාපතිනී ජුලී චන්ග් මහත්මිය විසින් X (Twitter) සටහනක් තබමින් දක්වා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්‍ෂිතතාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමේදී තාක්‍ෂණික අංශයෙන් සිවිල් සමාජයෙන් සහ විෂය ප්‍රවීණයන්ගෙන් අදහස් ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් බවයි.

අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් විය යුතු අතරම, මිනිස් මූලික අයිතිවාසිකමක් වන එය තහවුරු කිරීම සඳහා රජය විසින් බැඳී සිටිය යුතු බව ද මූලික වශයෙන් පෙන්වා දී ඇත​. 

Tags