සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

දේශීය පුවත්

අස්වැසුම ප්‍රතිලාභී පවුල් සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීමේ තීරණයක්

අස්වැසුම ප්රතිලාභී පවුල් සංඛ්යාව ලක්ෂ 24ක් දක්වා ඉහළ නංවන බවට​ මුදල් රාජ්ය අමාත්ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා සඳහන් කර සිටිනවා.

අමාත්යවරයා සඳහන් කර සිටින්නේ පවතින දුෂ්කර ආර්ථික තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය සඳහා එළැඹි බවයි.

‘අස්වැසුම’ සුභසාධන වැඩසටහනෙහි ප්රගතිය සම්බන්ධයෙන් ලැබී තිබූ විරෝධතා සහ අභියාචනා අතරින් 51%ක් සලකා බැලීම මේ වන විට අවසන්ව ඇති බවත්, ජනවාරි මාසය අවසන් වන විට ඉතිරි ප්රතිශතයද අවසන් කිරීමට හැකි වන බවත් මුදල් රාජ්ය අමාත්යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Tags