සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

දේශීය පුවත්

Desmond De Silva ජීවන ගමනෙන් සමු ගනී

බයිලා කලාවේ සදා නොමියන නිර්මාණ රැසක් ඉතිරි කරමින් බයිල කලාවේ රජු Desmond De Silva ජීවන ගමනෙන් සමු ගනී.
මිය යන විට ඒ මහතා 77 වියෙ පසු විය.