සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

පාඨක ලිපි

කිරුලු නොපලන් රජ්ජුරුවෝ

දෙදෙනෙක්
එක් වූ
තැන…
තවත් එක්
පුංචි
බලාපොරොත්තුවක්…
අපේම
ලේ බැදීමක්…
ඇත්තටම

හමුවීම
මට ලෝකයක්…
අමතක නොවන
මතක අතරේ
තවත් එක්
සොදුරු
මතකයක්…
ඉතිං පුතේ,
ඇත්තටම
අපේ හදවතේ
කිරුලු නොපලන්
රජ්ජුරුවෝ
වගේ ම,
අපේ ආදරේ
කෝඩුකාරයාත්
ඔබයි…❤

-Oshani Sanlakshika

Tags