සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

පාඨක ලිපි

දගමල්ල

දගමල්ල
නිරතුරුව
ගේ පුරා
දුව පනින
මගෙ පුංචි
දගමල්ල…
සිතෙහි දුක්
නිවාලන
නුඹේ
ඔය හසරැල්ල…
තවත් දේවල්
මොකටද
මට…
කියන්නද,
නුඹයි මගෙ හැමදේම…❤️❤️❤️

– ඕෂණී සංලක්ෂිකා

Tags