සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

පාඨක ලිපි

සැගවුණු ආදරේ

සැගවුණු ආදරේ
කවි පබදින්න
මේ රාත්‍රියේ
කාගෙන්ද තහනමක්…
කවි හිතකට
පෙම් බදින්න
තරම්…
සැනසීමක්
තවත් තියේද
ආදරේ
වහන්න පුලුවන්ද
හදවතින්…
මුව ආවරණ පැලැන්දත්
පරිස්සමයි වැදගත්…

-ඕෂණී සංලක්ෂිකා-

Tags