සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

Terms & Conditions

පාඨක ලිපි සඳහා කොන්දේසි
——————————————-
නිර්මාණ සඳහා ආගම් ජාතින් සංස්කෘතීන් වලට හානි වන වෛරී ප්‍රකාශ සහ දේශපාලනික ප්‍රකාශ ඇතුලත් නොවිය යුතු අතර එවැනි නිර්මාණ දැනුම් දීමකින් තොරව ඉවත් කරනු ඇත.
එවන නිර්මාණ තමා විසින්ම නිර්මාණය කරන ලද්දක් විය යුතු අතර එසේ නොවන නිර්මාණ වලට ඒඅම නිර්මාණ වල සැබෑ අයිතිකරුවන් ඔවුන් ගේ බුද්ධිමය දේපල අයිතිය සඳහා නිත්‍යානුකුලව කටයුතු කරහොත් ඒ සඳහා අප වගකීමක් භාර ගනී නොලැබේ.

සියලුම නිර්මාණ පල කිරීමේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය Ceylon Journal සතු වන අතර එඅ සඳහා අවසාන තීරණය Ceylon Journal සතුය