සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

ලාෆ් ගෑස් මිලත් ඉහළට​

ලාෆ් ගෑස් මිල අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව වැඩි කරන ලද සහ නව මිල ගණන් පහතින්:

  • කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 – රුපියල් 150 කින් – නව මිල රුපියල් 3985
  • කිලෝ ග්‍රෑම් 5 – රුපියල් 60 කින් –  නව මිල රුපියල් 1595
  • කිලෝ ග්‍රෑම් 2 – රුපියල් 24කින් – නව මිල රුපියල් 638
Tags