සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

අද දින​ සිට විදුලි ගාස්තු වැඩිවන ආකාරය​.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීම සඳහා සිදු කර තිබූ ඉල්ලීමට අදාළව අනුමැතිය ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අද දින (20) තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව අද සිට අදාළ විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සිදුවනුයේ පහත පරිදිය​.

  • ඒකක 0 -30ක් දක්වා ස්ථාවර ගාස්තුව රු.150 සිට රු. 180 දක්වා වැඩිකර තිබෙන අතර එම කාණ්ඩයේ විදුලි ඒකකයක මිල රුපියල් 12කි.
  • ඒකක 31 සිට – 60 දක්වා ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 300 සිට රු.360 දක්වා වැඩි වන අතර​ එම කාණ්ඩයේ විදුලි ඒකකයක මිල රුපියල් 30කි.
  • ඒකක 61 සිට 90 ක් දක්වා ස්ථාවර ගාස්තුව රු. 400 සිට රු.480 දක්වාත්
  • ඒකක 91 සිට 120ක් දක්වා ස්ථාවර ගාස්තුව රු.1,000 සිට රු.1,180 දක්වාත්
  • ඒකක 121 සිට 180ක් දක්වා ස්ථාවර ගාස්තුව රු.1,500 සිට රු.1,770 දක්වාත්
  • ඒකක 180 කට වඩා වැඩි නම් රු. 2,000 සිට රු. 2,360 දක්වාත්

ස්ථාවර ගාස්තු වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබේ. 

අදාළ නිවේදනය පහතින්:

Tags