සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

දේශීය පුවත්

ත්‍රස්ත විරෝධි හා ඔන්ලයින් පනත් කෙටුම්පත් වහා හකුලාගන්න – ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය

ගැසට් මගින් මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ත්‍රස්ත විරෝධී සහ මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්‍ෂිතතාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත් වහා හකුලා ගැනීමට පියවර ගන්නා මෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය, ආණ්ඩුවට බලකර සිටී. 23 වනදා පැවති සාකච්ඡාවකදී එම සංගමය විසින් ඒකමතිකව තීරණය කර ඇත්තේ මෙම පනත් කෙටුම්පත් ද්විත්වය හරහා මානව නිදහස, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ නීතියේ ආධිපත්‍යයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වන බවයි.

මෙවැනි පනත් හඳුන්වාදීමට ප්‍රථමයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ඇතුළු ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ විෂය ප්‍රාමාණිකයන් සමග යම් සංවාදයක් ඇති කර ගැනීමෙහි වැදගත්කමද ඔවුන් විසින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබේ.

Tags